Bookmark and Share     Sitemap

Bestyrelsen Radio Randers
Formand
John Degn
Morelvej 7
8920 Randers NV
 
Kasserer
Henrik Leth
Skytten 118
8920 Randers NV
 
Sekretær
Henrik Henneberg
Molsvej 25
8940 Randers SV
 
Kompetent tilsynsmyndighed: Radio- og tv-nævnet.
                                       
  
                                                        V E D T Æ G T E R
                                                                  FOR
                         FORENINGEN RADIO RANDERS – BYENS LOKALRADIO
 
§ l
Navn og hjemsted:
Foreningens navn er Foreningen Radio Randers – byens lokalradio. Dens hjemsted er Randers Kommune, og
dens adresse er den til enhver tid siddende formands adresse.
§ 2
Formål:
Foreningen er upolitisk og har til formål at drive ikke-kommerciel lokalradiovirksomhed.
Foreningen har rødder i arbejderbevægelsen i Randers.
§ 3
Medlemmer og kontingent:
Optagelse i foreningen sker på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling efter forudgående henvendelse
til bestyrelsen. Vedtagelse af optagelse i foreningen er kun gyldig, hvis det af indkaldelsen til
generalforsamlingen fremgår, at der skal træffes beslutning om optagelse af et eller flere nye medlemmer.
Til optagelse kræves at mindst 3/4 af foreningens medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, hvoraf
mindst 4/5 stemmer for optagelse af pågældende. Eksklusion af medlemmer kan ske på en ordinær eller
ekstraordinær generalforsamling. For at eksklusion kan finde sted skal mindst 3/4 af foreningens medlemmer
være repræsenteret på generalforsamlingen. Endvidere skal mindst 4/5 af de på generalforsamlingen
repræsenterede medlemmer stemme for eksklusion.
Kontingent til foreningen fastsættes på den årlige generalforsamling og betales senest 1. marts. Nyoptagne
medlemmer skal betale kontingent for hele kontingentperioden ved optagelsen. Der kan fastsættes et særskilt
optagelsesgebyr.
§ 3a
Støttemedlemmer og kontingent:
Udover almindelige medlemmer har foreningen støttemedlemmer. Alle kan optages i foreningen som
støttemedlemmer uden nærmere godkendelse.
Bestyrelsen fastsætter støttemedlemmernes kontingent.
§ 4
Bestyrelsen:
Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer, hvoraf de 2 vælges på den årlige generalforsamling
blandt de almindelige medlemmer og 1 vælges på den årlige generalforsamling blandt støttemedlemmerne.
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen og vælger ved afstemning blandt sine
medlemmer en formand og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde med angivelse af dagsorden
skal afholdes, når et bestyrelsesmedlem anmoder herom.
Bestyrelsen forestår ledelsen af foreningen og kan om fornødent udpege eller ansætte en daglig leder til at tegne
foreningen og forestå den daglige drift af foreningens virksomhed.
Bestyrelsen eller den daglige leder har pligt til at sørge for, at der for hver udsendelse findes en programleder,
som i videst muligt omfang skal have kendskab til, hvem der har deltaget i eller på anden måde har medvirket til
den pågældende udsendelse.
§ 5
Regnskab og revision:
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være
revideret af en revisor, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Revisoren vælges på generalforsamlingen for
eet år ad gangen. Der er alene tale om en generalforsamlingsvalgt revisor, dvs. det behøver ikke være en
registreret eller statsautoriseret revisor.
§ 6
Generalforsamling:
Foreningens ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det formålstjenligt og skal indkaldes, når
mindst en fjerdedel af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom.
Indkaldelse til en generalforsamling skal ske skriftligt med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning og godkendelse heraf.
3. Forelæggelse af revideret regnskab og godkendelse heraf.
4a. Valg af 2 til bestyrelsen blandt de alm. medlemmer og suppleant herfor
4b. Valg af 1 til bestyrelsen blandt støttemedlemmer og suppleant herfor
5. Valg af 1 revisor.
6. Eventuel optagelse af nye medlemmer, jfr. § 3, stk. 1.
7. Fastsættelse af kontingent.
8. Behandling af indkomne forslag.
9. Eventuelt.
Afstemning på generalforsamlingen sker skriftligt, såfremt mindst en fjerdedel af de på generalforsamlingen
tilstedeværende medlemmer Ønsker det. Afstemning finder sted ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog §§ 3a, 7 og
9. Afstemning kan ske ved fuldmagt. Et medlem kan dog højst afgive stemme i henhold til fire fuldmagter. Kun
almindelige medlemmer har stemmeret.
§ 7
Vedtægtsændringer:
Ændring af foreningens vedtægter kræver enstemmighed blandt de på generalforsamlingen tilstedeværende
medlemmer, og at mindst 5/6 af foreningens almindelige medlemmer er repræsenteret ved generalforsamlingen.
§ 8
Tegningsregel og hæftelse:
Foreningen forpligtes ved underskrift af to medlemmer af bestyrelsen. Foreningen hæfter for sine forpligtelser
med foreningens formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse
for foreningens forpligtelser.
§ 9
Opløsning:
Opløsning af foreningen kræver enstemmig vedtagelse på en til formålet særlig indkaldt generalforsamling, og
at mindst 5/6 af foreningens medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen.
I tilfælde af foreningens opløsning fordeles foreningens formue efter generalforsamlingens nærmere beslutning.
-- 0 -
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 12. oktober 1998.
Efterfølgende revideret på ordinær generalforsamling den 26. april 2001.
Efterfølgende revideret på ordinær generalforsamling den 21. februar 2006.
Efterfølgende revideret på ordinær generalforsamling den 26. februar 2015.
Efterfølgende revideret på ordinær generalforsamling den 24. februar 2016.
Dirigent: Ole Søndergaard Formand: John Degn
 
Radio Randers - byens lokalradio | Garnisonsvej 17, 8930 Randers NØ  | Tlf.: 87 10 03 40 | radioranders@radioranders.dk